Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN BOB KOMMER SOUNDSTUDIO'S B.V.TE DEN HAAG
Zoals gedep. bij de K.v.K. Haaglanden 27 157817


Huisregels

Art 1.
De normale werktijden in het bedrijf zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek verspreid over 5 werkdagen.
Openingstijden van de studio zijn: maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:30 waarin 30 minuten pauze.
Indien klanten op andere dagen of uren van de studio's gebruik willen maken, zal dit in overleg met de studioleiding geregeld moeten worden.

Art 2.
Alle werkzaamheden in de studio's zullen door Bob Kommer studiomedewerkers of in elk geval in samenwerking met deze medewerkers plaatsvinden.

Art 3.
Wanneer bepaalde ruimten van de studio aan derden worden verhuurd, dan hebben studiomedewerkers toch te allen tijde het recht deze ruimten te betreden.

Art 4.
Uitvoering en aflevering houden nimmer in aflevering van door het bedrijf vervaardigde master- en/of tussenmateriaal van audio- en visuele bewerkingen. Dit materiaal blijft in beheer bij Bob Kommer Soundstudio's op diens kosten. De opdrachtgever ontvangt een kopie-master, tenzij anders is overeengekomen. Met opdrachtgever worden ook bedoeld degenen die hem vertegenwoordigen of door hem gemachtigd zijn.

 

Tarieven, kosten en offertes

Art 5.
Alle offertes en opgegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend en alleen bindend indien schriftelijk door de studio bevestigd. De opdrachtgever wordt geacht bij het verstrekken van opdrachten kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, waarvan slechts kan worden afgeweken na schriftelijke toestemming van de directie.

Art 6.
Alle prijsopgaven en prijslijsten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele materialen voor zover niet genoemd en exclusief verzend- c.q. koerierskosten.

Art 7.
Voor bestellingen en opdrachten waarvoor vooraf geen prijs is overeengekomen, zal op nacalculatie worden gewerkt volgens de bij het afleveringsmoment geldende tarieven.

Art 8.
Bij werkzaamheden buiten de studio's komen de kosten van vervoer, reis- en verblijfkosten voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.
De kosten van vergeefse reizen worden eveneens in rekening gebracht.

Art 9.
Met Bob Kommer Soundstudio's gemaakte afspraken betreffende werkzaamheden of verhuur, die door de klant niet 48 uur van te voren zijn afgezegd, zullen bij annulering, met dan geldende tarieven geheel of gedeeltelijk aan de klant in rekening worden gebracht.

Art 10.
Eventuele klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, tezamen met het desbetreffende materiaal in bezit te zijn van de studio.

Art 11.
Afwijkingen van het in deze leveringsvoorwaarden of in de studiotarieven en bepalingen gestelde, zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn bevestigd.

Art 12.
Bob Kommer Soundstudio's behoudt zich te allen tijde het recht voor zijn condities en tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, behoudens de door de studio reeds schriftelijk bevestigde opdrachten. Nieuwe prijslijsten zullen ieder jaar worden verspreid.

 

Overmacht

Art 13.
Onder overmacht wordt hier verstaan: elke van de wil van opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de wederpartij niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog,oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij de opdrachtnemer c.q. bij diens leveranciers.

Art 14.
Indien naar oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Art 15.
Indien naar oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen voor de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Art 16.
De opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Art 17.
De opdrachtnemer heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat diens prestatie had moeten zijn geleverd.


Levering en aansprakelijkheden

Art 18.
De opgegeven levertijden zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen. Bob Kommer Soundstudio's kan echter nooit voor overschrijding en de gevolgen daarvan aansprakelijk gesteld worden. Bij dreigende overschrijding van de levertijd zal overleg gepleegd worden met de opdrachtgever. Overschrijding van de levertijd geeft de klant nimmer het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of de opdracht te annuleren. Ingeval opdrachten op verzoek van de klant binnen een kortere tijd dan is overeengekomen worden gerealiseerd en afgeleverd, worden de eventueel daaraan verbonden extra kosten aan hem doorberekend. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en zijn risico.

Art 19.
De door het bedrijf verhuurde of ter beschikking gestelde ruimten, al of niet met inrichting of apparatuur, die gedurende die tijd door onachtzaamheid van klant of diens medewerkers, schade oplopen of verloren gaan, worden op kosten van deze klant hersteld of vernieuwd.

Art 20.
Bob Kommer Soundstudio's kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor door opdrachtgever of diens relaties geleden directe of indirecte schaden, wanneer deze vallen binnen de polisvoorwaarden van de door de studio afgesloten Bedrijfs W.A. verzekering.

Art 21.
Kostbare, unieke of onvervangbare audiovisuele materialen die ten behoeve van de klanten of ten behoeve van een audiovisuele dienstverlening in het bedrijf aanwezig zijn, zijn niet verzekerd in de standaard Bedrijfs WA-verzekering. Wanneer nodig moeten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer hierover een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten.


Betalingen

Art 22.
Audiovisuele opdrachten tot EURO 3.500,00 dienen binnen 30 dagen na levering door opdrachtgever te zijn betaald.

Opdrachten met een waarde tussen EURO 3.500,00 en EURO 7.000,00 dienen door de opdrachtgever te worden voldaan in twee termijnen: 50% bij opdracht en 50 % binnen 30 dagen na oplevering.

Opdrachten boven EURO 7.000,00 worden afgerekend in drie termijnen: 50 % bij het tekenen van de opdracht; 30 % gedurende en 20 % na afloop van de dienstverlening.

Alle betalingen, contant of via bank of giro worden door de klant voldaan inclusief omzetbelasting en zonder enige aftrek of beroep op compensatie.

Vracht- en verpakkingskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Alle opdrachten aan de studio dienen schriftelijk door de klant te worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging, eventueel te tekenen bij aanvang van de werkzaamheden.

 

Art 23.
Over een onbetaald bedrag of termijn is, ook wanneer geen aanmaning of ingebrekestelling heeft plaats gevonden, een rente verschuldigd van 8 procent.
Alle materialen blijven eigendom van Bob Kommer Soundstudios totdat de daarvoor verschuldigde prijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan.

Art 24.
Een eventuele verwijzing naar "Algemene Voorwaarden" van de opdrachtgever blijft onverlet voorzover niet in strijd met deze voorwaarden. In geval van strijdigheid zullen deze voorwaarden voorrang hebben.

Art 25.
Op alle uit of naar aanleiding van de gegeven opdrachten ontstane geschillen, daaronder begrepen die, welke door een van de partijen als zodanig worden beschouwd zal Nederlands recht van toepassing zijn.

---------

Deze algemene voorwaarden in zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Haaglanden dd. 1 juli 2002 behorend bij KvK Haaglanden nummer 27 157817